Aktualizovaný: 22 Duben, 2016

Vítá Vás TELEPORTOO, technologická platforma, která spojuje poskytovatele služeb a mobilní zákazníky a nabízí program komunitního podnikání pro marketéry poskytovaný společností Teleportuj Europe s.r.o. (společně dále jen "TELEPORTOO", "my", "nás" a "naše"), IČ 04694171, se sídlem na adrese Tyršovo nám. 1733, 252 63 Roztoky, Česká republika.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") jsou platné pro uživatele (dále jen "Vás") používající a/nebo navštěvující naše webové stránky a/nebo naši mobilní aplikaci a/nebo naše profily na sociálních sítích, jako je Facebook atd. (společně dále jen "webové stránky a aplikace TELEPORTOO")

Informace o způsobu, jakým shromažďujeme a využíváme Vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

Pročtěte si prosím tyto VOP (zahrnující i příslušné dokumenty, k nimž je zde uveden odkaz), jež vytyčují podmínky a ustanovení, na základě kterých můžete používat webové stránky a aplikace TELEPORTOO, ať už jako host (tj. neregistrovaný uživatel) nebo jako registrovaný uživatel. Většina sekcí a funkcí webových stránek a aplikací TELEPORTOO je dostupná pouze registrovaným uživatelům.

DŮLEŽITÉ - ČTĚTE POZORNĚ: Kliknutím na tlačítko "SOUHLASÍM" nebo "DALŠÍ" se výslovně zavazujete dodržovat ustanovení těchto VOP. Nesouhlasíte-li s těmito VOP, nemůžete webové stránky a aplikace TELEPORTOO využívat.

Přijetí těchto VOP je podmínkou pro zobrazení či použití webových stránek a aplikací TELEPORTOO a souvisejícího softwaru.

Tyto VOP můžeme v příslušné zemi, v níž webové stránky a aplikace TELEPORTOO používáte, doplnit o následně dohodnutá dodatečná ustanovení specifická pro tu kterou zemi.

Vaše použití webových stránek a aplikací TELEPORTOO či jakéhokoli jiného softwaru licencovaného prostřednictvím třetí strany v roli distributora, jako jsou Apple iTunes Store nebo Google Play, se rovněž řídí platnou a aktuální licenční smlouvou s koncovým uživatelem, kterou zprostředkovává třetí strana v roli distributora.

UPOZORŇUJEME, ŽE VÁMI OBJEDNANÉ PŘEPRAVNÍ SLUŽBY PODLÉHAJÍ ODLIŠNÝM PODMÍNKÁM, VČETNĚ TARIFŮ A STORNO PODMÍNEK, KTERÉ SI STANOVUJE ŘIDIČ.

UPOZORNĚNÍ: Řidič je rovněž v souvislosti s využitím webových stránek a aplikací TELEPORTOO vázán příslušnými předpisy, jakož i jakýmikoli místními zákony, tarify a tarifními pravidly platnými pro příslušný typ přepravy. Řidič je povinen přijmout žádosti o přepravu pouze do té míry, do jaké to připouští příslušná ustanovení.

UPOZORNĚNÍ (PLATNÉ PRO VŠECHNY KROMĚ ŘIDIČŮ): Kromě nákladů na použití mobilního přístroje (například nákladů na připojení) jsou webové stránky a aplikace TELEPORTOO obecně poskytovány zdarma, pokud však v určitých regionech neexistují závazné právní předpisy (jako je regulace sazeb dopravců), které vyžadují, aby dopravce k jízdnému připočetl příplatek za objednávku prostřednictvím komunikačních zařízení (včetně internetu). Aplikace TELEPORTOO však může umožňovat zajištění úhrady ceny za přepravu mezi vámi a řidičem prostřednictvím platební karty.

1. VYUŽITÍ SLUŽEB TELEPORTOO

Zavazujete se:

· nevyužívat webové stránky a aplikace TELEPORTOO v případě, že (a) jste ještě nedosáhli zákonem stanoveného věku pro podepsání závazné smlouvy s naší společností, nebo (b) Vám zákon nepovoluje využívat webové stránky a aplikace TELEPORTOO či přijmout tyto VOP. Bez ohledu na výše uvedené, webové stránky a aplikace TELEPORTOO nejsou přístupné dětem (osobám mladším 18 let). Využitím webových stránek a aplikací TELEPORTOO se zavazujete a zaručujete, že je Vám nejméně 18 let. Využitím webových stránek a aplikací TELEPORTOO se zavazujete a zaručujete, že máte právo, oprávnění a způsobilost přijmout tyto VOP a dodržovat jejich ustanovení;

· že vlastníkem této služby je TELEPORTOO a že tato služba podléhá zákonným normám pro ochranu duševního vlastnictví a mezinárodním úmluvám o duševním vlastnictví. TELEPORTOO Vám uděluje nevýhradní a nepřenosnou licenci na použití webových stránek a aplikací TELEPORTOO a dalšího obsahu a ostatních aplikací TELEPORTOO. Webové stránky a aplikace, obsah či ostatní aplikace TELEPORTOO je zakázáno používat po vypršení nebo jiném ukončení této licence;

· a zaručujete se, že veškeré informace a údaje poskytnuté nám (včetně údajů při registraci) jsou vždy a ve všech ohledech pravdivé, přesné a aktuální. Své údaje můžete kdykoli aktualizovat nebo opravit prostřednictvím webových stránek a aplikací TELEPORTOO;

· a berete na vědomí, že svým použitím webových stránek a aplikací TELEPORTOO Vám nevznikají žádná práva ve vztahu k našim právům na duševní vlastnictví (včetně, ale nejen, autorských práv, obchodních značek, log, grafiky, fotografií, animací, videí a textů nebo práv týkajících se našeho softwaru, webových stránek a aplikací TELEPORTOO) nebo duševní vlastnictví našich maloobchodních partnerů či inzerentů, vyjma nepřenosného osobního práva na použití a přijetí našich služeb v souladu s těmito VOP;

· že nebudete používat webové stránky a aplikace TELEPORTOO žádným způsobem k jakýmkoli nezákonným účelům, zvláště pak způsobem, který by narušoval, poškozoval, přetěžoval či omezoval webové stránky a aplikace TELEPORTOO anebo snížil jejich výkon nebo který by obcházel účel, k němuž jsou webové stránky a aplikace TELEPORTOO určeny. Osobně ani prostřednictvím třetí strany nesmíte obcházet nebo modifikovat bezpečnostní opatření webových stránek a aplikací TELEPORTOO, ani nahrávat soubory, které obsahují viry, trojské koně či jiné škodlivé programy, vstupovat nebo se snažit vstupovat na účty jiných uživatelů či narušovat nebo se snažit narušovat jakákoli bezpečnostní opatření;

· že nebudete rozšiřovat žádný hanlivý, obscénní nebo jiný obsah, který by byl ve svém důsledku ohrožující či hanlivý vůči jednotlivcům nebo skupinám jednotlivců na základě náboženství, pohlaví, sexuální orientace, rasy, národnosti, věku, postižení či z jiných důvodů;

· že nebudete sledovat ani jinak obtěžovat žádné osoby. Nebudete se vydávat za jinou osobu či subjekt;

· že na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO nebudete inzerovat ani propagovat vlastní produkty či služby ani produkty či služby třetích stran (platí pro všechny kromě řidičů, kteří poskytují své přepravní služby skrze webové stránky a aplikace TELEPORTOO);

· že nebudete uvádět ani naznačovat, že schvalujeme jakékoli Vaše prohlášení;

· bez našeho předchozího písemného povolení je zakázáno vkládat a zrcadlit jakékoli části webových stránek a aplikací TELEPORTOO;

· vyvarujete se jakýchkoli činností, o kterých jsme důvodně přesvědčeni, že jsou hanlivé nebo že by mohly poškodit naši pověst;

· a berete na vědomí, že máme pouze omezenou kontrolu nad povahou a obsahem informací a příspěvků na chatu, které odesíláte nebo které obdržíte Vy či jiní uživatelé webových stránek a aplikací TELEPORTOO. Ačkoli si k tomu vyhrazujeme právo, v průběhu běžného obchodního provozu tento obsah nesledujeme a za žádný takový obsah neodpovídáme. V případě, že si budete chtít podat stížnost ohledně jiného uživatele, kontaktujte nás prosím;

· že budete dodržovat veškeré příslušné národní zákony;

· že zvolíte-li si nebo obdržíte-li v rámci bezpečnostních postupů uživatelský identifikační kód, heslo nebo jakýkoli jiný údaj, budete s tímto údajem nakládat jako s důvěrným a neposkytnete jej žádné třetí straně. Případně odpovídáte za omezení přístupu jiných osob k Vašemu mobilnímu přístroji či jiné technologii. Zavazujete se odpovídat za zachování důvěrnosti ohledně svého účtu a hesla a přijímáte odpovědnost za veškeré aktivity provedené prostřednictvím Vašeho účtu či hesla. Zavazujete se (a) nás neprodleně informovat o jakémkoli neoprávněném použití Vašeho účtu či jiném porušení bezpečnosti, a (b) po každém použití svého účtu se ujistit, zda jste se ze svému účtu odhlásili. Neodpovídáme za žádnou ztrátu ani škodu vzniklou v důsledku nedodržení výše uvedeného ustanovení. Rovněž odpovídáte za to, že veškeré osoby, které mají přístup k webovým stránkám a aplikacím TELEPORTOO prostřednictvím Vašeho internetového připojení, jsou s těmito VOP obeznámeny a že je dodržují. Vyhrazujeme si právo deaktivovat jakýkoli uživatelský identifikační kód nebo heslo, které si vyberete nebo které Vám přidělíme, kdykoli a bez předchozího upozornění, dospějeme-li k názoru, že nedodržujete některé z ustanovení těchto VOP;

· a berete na vědomí, že webové stránky a aplikace TELEPORTOO nezahrnují internetové použití nutné k přístupu k těmto stránkám a aplikacím; jste tedy povinni si veškerá nezbytná opatření pro přístup k webovým stránkám a aplikacím TELEPORTOO zřídit sami. Na vlastní náklady a svou vlastní odpovědnost si zajistíte připojení k internetu, technické podmínky a konfiguraci a kapacitu daného přístroje pro použití webových stránek a aplikací TELEPORTOO;

· a berete na vědomí, že si vyhrazujeme právo automaticky nahradit řidiče zvoleného zákazníkem na základě rezervace náhradním řidičem, pokud nemůže původní řidič rezervaci přijmout;

· a berete na vědomí, že cenová nabídka, která se vám zobrazí během poptávky, představuje celkovou cenu za cestu bez jakýchkoli příplatků. Vzhledem k rychle se měnícímu charakteru segmentu přepravních služeb není vždy možné zajistit, aby cenová nabídka byla aktivní a dostupná po dobu delší než 20 vteřin; z tohoto důvodu nejsme schopni podržet určitou cenovou nabídku po delší časový úsek;

· a berete na vědomí, že neručíme za to, že bude v době Vašeho požadavku dostupný pro přepravu některý z řidičů;

· že nás odškodníte a ochráníte plně vůči jakýmkoli nárokům a žalobám vzneseným proti nám jakoukoli jinou osobou v důsledku Vašeho porušení těchto VOP;

· že jakákoli smlouva na poskytování přepravních služeb se sjednává mezi vámi a řidičem (nebo "vámi a zákazníkem", jste-li řidičem), nikoli naší společností, my pouze poskytujeme platformu, jejímž účelem je propojovat řidiče a zákazníky.

Objednávka přepravních služeb (pro zákazníky)

Podmínkou pro zadání poptávky po přepravních službách je souhlas s těmito VOP. Jakmile je zákazníkem odeslána poptávka, jednomu či více řidičům je odesláno upozornění na tuto poptávku, aby na ni případně mohli reagovat svou nabídkou. Naše společnost neposkytuje žádnou záruku, že některý z oslovených řidičů bude na poptávku reagovat svou nabídkou. V případě, že řidič na poptávku zareaguje potvrzením své dostupnosti a svou (svými) nabídkou (nabídkami), budete na tuto skutečnost upozorněni a obdržíte podrobné informace o této nabídce (nabídkách).

Souhlasíte s platbou v plné výši pro každého řidiče objednaného prostřednictvím Webových stránek a aplikací TELEPORTOO za veškeré služby poskytnuté Vám tímto řidičem (můžete se také rozhodnout realizovat tuto platbu prostřednictvím Webových stránek a aplikací TELEPORTOO).

Cena zobrazovaná pro porovnávání nabídek

Cena, která se Vám zobrazí během objednávání, je cena jízdy včetně všech příplatků (které byly uvedeny v objednávce). Všechny zobrazené částky vycházejí z ceníků konkrétních řidičů.

Objednávka přepravních služeb (pro řidiče)

Podávání nabídek na poptávky zákazníků

Podmínkou pro získávání informací o poptávkách je Váš status řidiče a souhlas s těmito VOP. Pokud na doručenou poptávku zareagujete učiněním nabídky a zákazník ji akceptuje, dostanete prostřednictvím aplikace potvrzení o této skutečnosti. Jakmile toto potvrzení obdržíte, je Vaší povinností poskytnout požadované přepravní služby v souladu s informacemi uvedenými v obdrženém potvrzení a v souladu s Vaší nabídkou a těmito VOP. Ještě před učiněním nabídky v reakci na jakoukoli z poptávek jste povinni zkontrolovat a ověřit, že poptávka obsahuje všechny zákonem stanovené údaje a informace, které jsou pro Vás nezbytné pro potvrzení Vaší dostupnosti a jízdného pro danou poptávku a pro poskytnutí Vašich služeb.

Odečet předplacených jízd

Za každou Vaši nabídku akceptovanou zákazníkem, Vám budou odečteny kredity ve výši maximálně 20%.

Řidiči mohou učinit nabídku pouze v případě, že mají na svém TELEPORTOO účtu dostatečný počet předplacených kreditů. Přepravci mohou své účty kredity dobíjet prostřednictvím aplikací a webových stránek TELEPORTOO, a zároveň berou na vědomí skutečnost, že počet kreditů za jednu jízdu se může v jednotlivých městech lišit.

V případě, že zákazník objednávku zruší nebo v případě, že se nedostaví na místo nástupu, může TELEPORTOO přičíst kredity za takovou zrušenou jízdu zpět na TELEPORTOO účet řidiče. Přičtení kreditů zpět je na rozhodnutí TELEPORTOO.

Použití webových stránek a aplikací TELEPORTOO Vás neopravňuje:

· využívat webové stránky a aplikace TELEPORTOO takovým způsobem, který by měl negativní dopad na jakoukoli třetí stranu nebo který by narušoval její práva;

· narušovat běžný provoz sítě;

· jakýmkoli způsobem ovlivňovat provoz webových stránek a aplikací TELEPORTOO;

· upravovat či vytvářet odvozená díla na základě webových stránek a aplikací TELEPORTOO nebo našeho softwaru;

· vytvářet programy nebo automatizovaný skript (včetně web spiderů, web crawlerů, web robotů, web antů, web indexerů, botů, červů nebo virů) či jiných programů, které dokáží generovat více serverových požadavků za vteřinu nebo neúměrně zatěžovat nebo narušovat provoz a/nebo výkon webových stránek a aplikací TELEPORTOO nebo našeho softwaru;

· shromažďovat informace o použití jakýchkoli soupisů, popisů a/nebo cen produktů a/nebo služeb.

Dále se zavazujete (pro řidiče):

· že vlastníte platný řidičský průkaz, jste oprávněni řídit motorové vozidlo a máte veškeré příslušné licence, schválení a oprávnění poskytovat přepravu na objednání třetím stranám ve všech jurisdikcích, v nichž používáte webové stránky a aplikace TELEPORTOO;

· že vlastníte či máte zákonné oprávnění provozovat vozidlo, které chcete používat při přepravě zákazníků a toto vozidlo je v dobrém provozním stavu a splňuje průmyslové bezpečnostní normy pro vozidla příslušného typu;

· že vlastníte platné zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (ve výši pojistného krytí dle normy pro příslušný obor) pro provoz Vašeho motorového vozidla/osobního automobilu a/nebo podnikatelské pojištění pro pokrytí jakýchkoli předpokládaných škod v souvislosti s provozem prřepravní služby/služby pro přepravu osob;

· že ponesete výhradní odpovědnost za jakékoli závazky vzniklé či údajně vzniklé v důsledku provozu Vašeho motorového vozidla/osobního automobilu a/nebo přepravní služby/služby pro přepravu osob, včetně, ale nejen, úrazů, úmrtí a škod na majetku;

· dodržovat veškeré místní zákony týkající se provozu přepravní služby/služby pro přepravu osob a nesete výhradní odpovědnost za jakékoli porušení těchto místních zákonů (včetně, ale nejen, bezpečnostních zákonných předpisů týkajících se používání mobilních přístrojů při řízení);

· že nám poskytnete jakýkoli doklad totožnosti, který můžeme důvodně požadovat;

· jelikož Vás prostřednictvím aktivované aplikace mohou identifikovat potenciální pasažéři, budete mít za předpokladu, že je aplikace aktivována a Vaše vozidlo je k dispozici, povinnost přijímat dostupné žádosti o přepravu v souladu s legislativou, která se na Vás vztahuje;

· status svého vozu (volno nebo obsazeno) v aktivované aplikaci musíte mít pořád aktuální, aby vaši potenciální zákazníci mohli vždy zjistit váš současný status;

· a berete na vědomí, že v žádnou chvíli nezaručujeme minimální počet zákazníků, kteří budou k dispozici a/nebo budou chtít využít Vaše přepravní služby. Je Vaší povinností před přijetím jakýchkoli žádostí ověřit, zda obsahují všechny údaje, které jsou nezbytné a dostačující k potvrzení jízdného a dostupnosti;

· berete na vědomí, že na webové stránky a do aplikací TELEPORTOO musíte uvádět odpovídající informace, aby pasažéři mohli učinit plně informované rozhodnutí ohledně Vašeho jízdného, nabídky služeb, zásad a postupů. Musí tam proto být uvedeno, že podnikáte a jaké služby nabízíte, jaké relevantní zásady a postupy dodržujete a jaké poplatky si účtujete. Cenovou strukturu svých přepravních služeb si stanovujete sami na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO a beze zbytku podléhá Vaší kontrole. Je Vaší povinností zajistit, aby Vaše jízdné uvedené na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO byly správné a platné. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za důsledky toho, že poskytnete nesprávné a/nebo neúplné informace o jízdném;

2. DOSTUPNOST

Nejsme povinni zajistit neustálou a nepřetržitou dostupnost webových stránek a aplikací TELEPORTOO. Vyvineme však maximální úsilí k tomu, abychom do přiměřeně možné míry zajistili jejich dostupnost a opravili jakékoli chyby a problémy.

Vyhrazujeme si právo kdykoli upravit či ukončit, dočasně nebo trvale, webové stránky a aplikace TELEPORTOO (nebo jakoukoli jejich část), a to jak na základě předchozího upozornění, tak i bez tohoto upozornění. Souhlasíte s tím, že vůči Vám ani vůči žádné třetí straně (třetím stranám) nejsme odpovědní za jakoukoli úpravu, pozastavení či ukončení provozu webových stránek a aplikací TELEPORTOO.

Webové stránky a aplikace TELEPORTOO lze použít prostřednictvím řady různých zařízení a tyto VOP se vztahují na jakékoli z těchto zařízení, dostupné jak v současnosti, tak v budoucnu.

3. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Pro všechny (mimo řidiče)

Poskytujeme Vám přístup k velkému počtu nezávislých řidičů působících ve Vaší lokalitě. Poskytované přepravní služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a řidičem a musí být v souladu se všemi příslušnými místními zákony a předpisy. Použitím webových stránek a aplikací TELEPORTOO s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s Vašimi nároky na osobní přepravu. Jakékoli opravné prostředky, které mohou z předané žádosti o osobní přepravu poskytovanou řidičem vyplývat, se týkají výhradně smluvního vztahu mezi řidičem a Vámi. Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, například za řidiče. Pouze poskytujeme platformu, která propojuje řidiče a zákazníky a v žádném případě nás nelze považovat za řidiče či poskytovatele přepravních služeb.

Neodpovídáme za osobní bezpečnost, zdraví či bezpečnost zákazníka či jeho majetku v průběhu přepravy. V případě, že máte pochybnosti o řidičských schopnostech řidiče, požádejte o ukončení přepravy a neprodleně nám tuto skutečnost nahlaste.

Neodpovídáme za činnost či nečinnost žádného z řidičů, ani za nepřímé škody, tj. za Vám způsobené škody vzniklé jako vedlejší důsledek hlavní škody či újmy nebo v případě, kdy v době přijetí těchto VOP nebylo možné tento typ škody z Vaší ani z naší strany důvodně předpokládat, ani za nezajištění provozu webových stránek a aplikací TELEPORTOO.

Ohledně správnosti informací, komentářů a jiných materiálů zveřejněných na webových stránkách nebo v aplikacích TELEPORTOO neposkytujeme žádné záruky či garance, ani nestanovujeme žádné podmínky. Nesete rovněž riziko spojené s použitím internetu. Neručíme za správnost a kompletnost přenesených dat a rovněž ani za to, že Vy nebo řidič obdržíte příslušné informace včas.

Pro řidiče

Poskytujeme Vám přístup k velkému počtu zákazníků ve Vaší lokalitě. Poskytované přepravní služby jsou předmětem dohody výhradně mezi Vámi a zákazníkem (zákazníky) a musí být v souladu se všemi příslušnými místními zákony a předpisy. Použitím webových stránek a aplikací TELEPORTOO s námi neuzavíráte žádnou závaznou smlouvu v souvislosti s nároky zákazníka (zákazníků) na osobní přepravu. Jakákoli odškodnění, která mohou z předané žádosti o osobní přepravu poskytovanou Vámi vzniknout, se týkají výhradně smluvního vztahu mezi Vámi a zákazníkem (zákazníky). Výslovně odmítáme odpovědnost za jakoukoli třetí stranu, například za zákazníka (zákazníky). Pouze poskytujeme platformu, která propojuje řidiče a zákazníky a v žádném případě nás nelze považovat za řidiče nebo zástupce či zmocněnce (zákazníků).

Neodpovídáme za činnost či nečinnost žádného z zákazníků, ani za nepřímé škody, tj. za Vám způsobené škody vzniklé jako vedlejší důsledek hlavní škody či újmy nebo v případě, kdy v době přijetí těchto VOP nebylo možné tento typ škody z Vaší ani z naší strany důvodně předpokládat, ani za nezajištění provozu webových stránek a aplikací TELEPORTOO.

Ohledně správnosti informací, komentářů a jiných materiálů zveřejněných na webových stránkách nebo v aplikacích TELEPORTOO neposkytujeme žádné záruky či garance, ani nestanovujeme žádné podmínky. Nesete rovněž riziko spojené s použitím internetu. Neručíme za správnost a kompletnost přenesených dat a rovněž ani za to, že Vy nebo zákazník (pasažéři) obdržíte příslušné informace včas.

Jako řidič jste povinen při poskytování přepravních služeb dodržovat veškeré právní předpisy týkající se silničního provozu. Jste povinen se chovat ohleduplně k ostatním účastníkům silničního provozu a neohrozit zdraví a/nebo majetek své, zákazníka a/nebo třetích osob. Porušení těchto povinností či opakované stížnosti zákazníků mohou být důvodem pro ukončení Vašeho přístupu k webovým stránkám a aplikacím TELEPORTOO.

Pro všechny

Používáte-li webové stránky a aplikace TELEPORTOO v zemi, kde platí rovněž systém práva common-law, jsou pro Vás závazná i veškerá následující ustanovení v bodě 3 (pokud není systém práva common-law používán v zemi, kde používáte webové stránky a aplikace TELEPORTOO, jsou pro Vás následující ustanovení závazná pouze v největším možném rozsahu, jaký dovolují platné právní předpisy):

WEBOVÉ STRÁNKY TELEPORTOO, OBSAH A APLIKACE JSOU POSKYTOVÁNY VE FORMĚ „JAK JSOU“, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK. TELEPORTOO SE ZŘÍKÁ JAKÝCHKOLI VÝSLOVNÝCH I PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, MIMO JINÉ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI KE KONKRÉTNÍMU ÚČELU. TELEPORTOO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ANI PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU. TELEPORTOO ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEODPOVÍDÁ ZA DLUŽNÉ ČÁSTKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKŮ VŮČI ŘIDIČŮM NEBO ZE STRANY ŘIDIČŮ VŮČI ZÁKAZNÍKŮM. CELKOVÁ ODPOVĚDNOST SLUŽBY TELEPORTOO ZA CIVILNÍ, SMLUVNÍ ČI JINÉ ŠKODY NEPŘESÁHNE CELKOVOU ČÁSTKU UHRAZENOU SLUŽBĚ TELEPORTOO V PRŮBĚHU 12 MĚSÍCŮ PŘEDCHÁZEJÍCÍCH PRVNÍMU SKUTKU ČI SKUTEČNOSTI, V DŮSLEDKU NICHŽ K PŘÍSLUŠNÉ ŠKODĚ DOŠLO. TELEPORTOO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NERUČÍ ZA ŽÁDNÝ UŠLÝ ZISK ANI ZA JINÉ VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ ČI SANKČNÍ ŠKODY A ODŠKODNĚNÍ. TELEPORTOO NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ NÁROKY ČI POŽADAVKY ŘIDIČE NEBO JAKÉKOLI TŘETÍ STRANY VŮČI VÁM. NÁPRAVNÁ OPATŘENÍ, KTERÁ MŮŽETE NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY, DLE ZÁKONA NEBO OBYČEJOVÉHO PRÁVA UPLATNIT, SE OMEZUJÍ POUZE NA PROSTŘEDKY UVEDENÉ V TÉTO SMLOUVĚ. TELEPORTOO NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU VAŠICH AKTIVIT VE VZTAHU KE KTERÉMUKOLI Z ZÁKAZNÍKŮ NEBO TŘETÍ STRANĚ. TELEPORTOO ODMÍTÁ JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST A NERUČÍ ZA NEPŘERUŠENÝ ČI BEZCHYBNÝ PROVOZ SOFTWARU ANI ZA TO, ŽE TENTO SOFTWARE BUDE SCHOPEN SPLNIT VEŠKERÉ VAŠE POŽADAVKY.

VE SPOJENÍ S WEBOVÝMI STRÁNKAMI, OBSAHEM A APLIKACEMI TELEPORTOO JE DOVOLENO POUŽÍVAT URČITÝ SOFTWARE NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN. SOFTWARE, OBSAH A ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. TELEPORTOO NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ, VÝSLOVNÁ ANI PŘEDPOKLÁDANÁ, OHLEDNĚ KVALITY, SCHOPNOSTÍ, PROVOZU, VÝKONU ČI VHODNOSTI SOFTWARU NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN, VČETNĚ JEJICH KOMPATIBILNOSTI SE SOFTWAREM. KVALITA, SCHOPNOSTI, PROVOZ, VÝKON A VHODNOST SOFTWARU NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN SE DOTÝKAJÍ VÝHRADNĚ VÁS, PŘÍPADNĚ PRODEJCE NEBO DODAVATELE TAKOVÉHO SOFTWARU NEBO ZAŘÍZENÍ TŘETÍCH STRAN.

ČÁSTKY, KTERÉ JE TŘEBA UHRADIT ZA SLUŽBY TELEPORTOO NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY, SE NEVZTAHUJÍ NA PŘEVZETÍ RIZIKA A TELEPORTOO ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEODPOVÍDÁ ZA (i) HOSPODÁŘSKÉ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, SANKČNÍ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, ODŠKODNĚNÍ ČI UŠLÝ ZISK, JAK PŘEDVÍDATELNÝ, TAK NEPŘEDVÍDATELNÝ, NÁROKOVANÝ NA ZÁKLADĚ TÉTO SMLOUVY, V DŮSLEDKU PORUŠENÍ OBČANSKÉHO PRÁVA, PORUŠENÍ NEBO NEDODRŽENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA VADY, NEBO PORUŠENÍ JINÝCH PRÁVNÍCH NOREM NEBO (ii) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ DAT NEBO PROGRAMŮ.

Dodatečná ustanovení

Neodpovídáme za obsah ani webové stránky třetích stran na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO.

Webové stránky a aplikace TELEPORTOO obsahují odkazy na jiné webové stránky nebo materiál, jež nepodléhá naší kontrole.

V případě, že dočasně nebo neodvolatelně ukončíme veškeré naše služby nebo některou jejich část, neplyne pro nás z této skutečnosti žádná odpovědnost.

Zákon Vám zaručuje jistá práva. Žádné z ustanovení těchto VOP nemá za cíl tato zákonná práva narušovat.

Odškodnění (pro všechny)

Souhlasíte s tím a zavazujete se, že nás plně a s účinností odškodníte a ochráníte před veškerými škodami, ztrátami, nároky, požadavky, výdaji (včetně výdajů za právní a odborné služby), náklady a závazky vzniklými v důsledku jednání řidiče, který zajišťuje přepravu v rámci vaší cesty (nebo pokud jste řidičem, "závazky vzniklými v důsledku jednání zákazníka, který cestu uskutečňuje").

Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a ochráníte před veškerými závazky, nároky a výdaji vzniklými v souvislosti s obsahem Vámi zaslaným, zveřejněným či nahraným prostřednictvím webových stránek a aplikací TELEPORTOO nebo v důsledku Vašeho využití/zneužití webových stránek a aplikací TELEPORTOO, nebo jejich využití/zneužití jakoukoli osobou, za kterou odpovídáte, nebo v důsledku porušení těchto VOP z Vaší strany.

4. PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Jsme vlastníkem nebo nabyvatelem všech (registrovaných a neregistrovaných) práv duševního vlastnictví týkajících se webových stránek a aplikací TELEPORTOO a materiálu na nich publikovaného s výjimkou práv duševního vlastnictví třetích stran.

Ochranné známky, loga, a servisní značky (společně dále jen "ochranné známky") uvedené na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO jsou našimi registrovanými a neregistrovanými ochrannými známkami, s výjimkou všech práv duševního vlastnictví třetích stran. Naše ochranné známky nesmí být používány v souvislosti s jakýmkoli produktem či službou, které nejsou naše, způsobem matoucím pro zákazníky nebo způsobem, který by nás poškozoval či diskreditoval.

Není dovoleno odstraňovat naše upozornění o autorských právech, ochranné známky či jiná oznámení ohledně vlastnických práv.

Text, grafika, loga, ikony, obrázky, audio ukázky, video ukázky, digitální soubory ke stahování, datové kompilace, interaktivní obsah a skripty jsou naším duševním vlastnictvím a je zakázáno je kopírovat, používat či napodobovat bez našeho souhlasu. Souhrn a vzhled veškerého obsahu na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO je výhradně naším vlastnictvím. Nic z toho, co je uvedeno na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO, nemá být chápáno jako přímé či nepřímé ani jiné udělení licence nebo nároku na využití jakéhokoli práva duševního vlastnictví naší společnosti nebo jakékoli třetí strany bez našeho svolení.

Na webové stránky a aplikace TELEPORTOO a/nebo funkce a služby dostupné prostřednictvím nich se může vztahovat i jedna nebo více dosud nevyřízených patentových přihlášek a/nebo patentů v našem vlastnictví. Zneužití duševního vlastnictví zveřejněného na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO či jiného obsahu na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO je přísně zakázáno.

Je povoleno tisknout kopie a stahovat části jakékoli stránky v rámci webových stránek a aplikací TELEPORTOO pro vlastní potřebu a upozorňovat ostatní na materiály zveřejněné na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO.

Je zakázáno upravovat fyzické či digitální kopie jakýchkoli materiálů, které jste si jakýmkoli způsobem vytiskli nebo stáhli, a používat jakékoli ilustrace, fotografie, videa či audio sekvence, či jakoukoli grafiku samostatně bez doprovodného textu.

Ve všech případech je nutné, abychom my (či kterýkoli identifikovaný přispěvatel) byli uvedeni jako autor materiálů zveřejněných na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO a majitel duševního vlastnictví na webových stránkách a v aplikacích TELEPORTOO.

V případě, že vytisknete, zkopírujete nebo stáhnete jakoukoli část webových stránek TELEPORTOO v rozporu s ustanoveními těchto VOP, musíte jakékoli kopie vytvořených materiálů na naši žádost vrátit nebo zničit.

Rovněž upozorňujeme, že můžeme vymáhat svá práva duševního vlastnictví v plném rozsahu přípustném podle zákona. Rozhodneme-li se v jakémkoli okamžiku nevymáhat či neuplatňovat svá zákonná práva v souvislosti s porušením našich práv duševního vlastnictví, neztrácíme tím možnost uplatnit či vymáhat tato práva v budoucnu.

Autorská práva a ochranné známky třetích stran

Jména, loga a ikony třetích stran označující produkty a služby třetích stran zde uvedené jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých příslušných vlastníků. Veškeré ostatní názvy produktů a/nebo značek nebo společností zde uvedených jsou chráněny autorskými právy a/nebo jsou ochrannými známkami svých příslušných vlastníků.

5. SOFTWARE

Zavazujete se:

· a berete na vědomí, že veškerý námi poskytnutý software, který využíváte, zůstává za všech okolností naším majetkem a musí s ním být nakládáno jako s důvěrnou informací. Software, který Vám poskytujeme, je zakázáno kopírovat, upravovat, podrobovat postupům zpětného inženýrství, dekompilovat či dále šířit;

· že webové stránky ani aplikace TELEPORTOO ani náš software nebudete žádným způsobem licencovat ani sublicencovat, stahovat (s výjimkou cachingu stránek), kopírovat, prodávat, dále prodávat, převádět, postupovat, distribuovat, komerčně využívat nebo poskytovat jakýmkoli třetím stranám;

6. UKONČENÍ ÚČTU

Můžeme pozastavit, omezit nebo ukončit Váš přístup k webovým stránkám a aplikacím TELEPORTOO a/nebo zavřít jakékoli účty, které u nás v jakýkoli okamžik vlastníte, a to pouze dle vlastního uvážení a bez předchozího upozornění. V případě Vašeho opakovaného porušení povinností v těchto VOP, máme právo trvale zamezit používání webových stránek a aplikací TELEPORTOO pomocí Vašeho mobilního přístroje či jiné technologie. To nebude mít vliv na naše právo podniknout proti Vám jiné kroky, které budeme považovat za přiměřené za účelem ochrany vlastních práv nebo práv jiných osob.

Nemáte žádnou povinnost používat webové stránky a aplikace TELEPORTOO a v jakémkoli okamžiku a bez předchozího upozornění je smíte dle vlastního rozhodnutí přestat používat. Totéž platí pro ukončení Vašeho účtu.

Zrušení souhlasu z Vaší strany neovlivní právní platnost ani vynutitelnost těchto VOP, které Vám budou poskytnuty a budou opatřeny Vaším elektronickým podpisem před datem účinnosti zrušení Vašeho souhlasu.

7. ZACHOVÁNÍ PLATNOSTI

Tato práva a povinnosti, která ze své povahy mají zůstat v platnosti i po ukončení těchto VOP, nepozbývají platnosti po jejich ukončení, včetně, ale nejen, ustanovení o zachování mlčenlivosti, omezení odpovědnosti, odškodnění, rozhodném právu a soudní příslušnosti a zákazu konkurence.

8. OBECNÉ

Na základě těchto VOP můžeme svá práva nebo povinnosti převést na jinou právnickou osobu nebo jimi jinou právnickou osobu pověřit. Souhlasíte s tím, že tak můžeme učinit, za předpokladu, že to nebude mít nepříznivý vliv na kvalitu služeb, které v souladu s těmito VOP obdržíte. Jak je uvedeno v bodě 6, svou smlouvu s námi můžete kdykoli vypovědět. Tyto VOP zavazují výhradně a osobně Vás. Svá práva a své povinnosti vyplývající z těchto VOP nemůžete převádět na nikoho jiného.

V případě, že tyto VOP porušíte a my proti Vám nepodnikneme okamžité kroky, jsme oprávněni využívat svá práva a právní prostředky i nadále, a/nebo v jakékoli jiné situaci, v níž dojde k porušení těchto VOP z Vaší strany.

Stane-li se některé z ustanovení těchto VOP neplatným, nevymahatelným nebo bude-li neúplné, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Toto neplatné, nevymahatelné nebo neúplné ustanovení musí být nahrazeno ustanovením, které bude svým smyslem co možná nejbližší záměru těchto VOP. Neexistuje-li takové ustanovení, potom je třeba příslušné neplatné, nevymahatelné či neúplné ustanovení opravit pouze v míře nezbytné pro to, aby bylo vymahatelné, platné a neobsahovalo mezery, a tyto VOP zůstanou v plném rozsahu platné a účinné.

Žádné z ustanovení těchto VOP nezakládá mezi Vámi a námi partnerství ani zastoupení, pracovní poměr ani jakýkoli typ přidružení či spojení.

Souhlasíte s tím, že pokud získáte jakékoli informace obsahující osobní údaje jiných uživatelů webových stránek a aplikací TELEPORTOO, nebudete tyto informace s výjimkou vlastního osobního použití webových stránek a aplikací TELEPORTOO využívat (nebo pro administrativní účely svého podniku v případě, že jste řidičem nebo marketérem), a že po ukončení těchto VOP veškeré tyto informace okamžitě vymažete ze svých souborů, nebude-li zákon vyžadovat jinak.

Upozorňujeme, že originální verzí těchto VOP je jejich anglická verze; v případě jakýchkoli nesrovnalostí se zněním jiných jazykových verzí je směrodatný jejich anglický text.

Dodatečná ustanovení

Tyto VOP se uzavírají mezi Vámi a službou TELEPORTOO. Společnost Apple, Inc. (dále jen "Apple") není smluvní stranou těchto VOP a nemá v souvislosti s webovými stránkami a aplikacemi TELEPORTOO žádné povinnosti. TELEPORTOO, nikoli společnost Apple, výhradně odpovídá ze webové stránky a aplikace TELEPORTOO a za jejich obsah, jak je vymezen v těchto VOP. Společnost Apple a její dceřiné společnosti jsou však ve smyslu těchto VOP oprávněnými třetími stranami. Na základě Vašeho přijetí těchto VOP bude mít společnost Apple právo (a bude se mít za to, že toto právo přijímá) vůči Vám tyto VOP vymáhat jako oprávněná třetí strana těchto podmínek. Součástí těchto VOP je v podobě odkazu Licenční smlouva koncového uživatele na licencovanou aplikaci, zveřejněné společností Apple, pro jejíž účely jste "koncovým uživatelem". V případě rozporu mezi podmínkami Licenční smlouvy koncového uživatele na licencovanou aplikaci a těchto VOP jsou směrodatné podmínky těchto VOP.

Žádné z ustanovení těchto VOP nemá za cíl omezovat naši odpovědnost více, než je podle platných zákonů přípustné.

9. ZMĚNY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se mohou příležitostně měnit. Tyto případné změny vstupují v platnost ihned po jejich zveřejnění a/nebo rozeslání elektronickou poštou. Svým dalším přístupem na webové stránky či do aplikací TELEPORTOO a jejich využitím po provedení těchto změn stvrzujete přijetí těchto změn.

10. PLATBY

Naše webové stránky a aplikace TELEPORTOO umožňují uložení údajů o vaší platební kartě pro zjednodušení plateb (secure card vaulting) u poskytovatele platebních služeb, kterým je Braintree, divize společnosti PayPal (Europe) Sàrl & Cie, SCA, a limited liability partnership R.C.S. Luxembourg B 118 349 se sídlem 22-24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg. Naše společnost is vyhrazuje právo změnit poskytovatele platebních služeb, nicméně budeme vždy využívat jenom služeb poskytovatelů certifikovaných na úrovni Level 1 normy PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Naše společnost sama neukládá ani nezpracovává žádné údaje o vaší platební kartě.

Platby (pro zákazníky)

Pokud se rozhodnete platit za jízdu prostřednictvím Webových stránek a aplikací TELEPORTOO, pak bude platba přijata automaticky na konci cesty pomocí platebních údajů, které jste nám poskytli. Souhlasíte s tím, že můžeme provádět autorizační kontroly připojených platebních karet, jednak po jejich prvním připojení a jednak když si objednáte jízdu prostřednictvím Webových stránek a aplikací TELEPORTOO.

Poté, co jste realizovali jízdu nebudete moci platbu za ni zrušit, protože služba již byla poskytnuta. Vaše platba bude proto přijata automaticky a je nevratná. Pokud máte jakoukoliv stížnost ve vztahu k poskytnuté službě, je tento spor třeba řešit přímo s řidičem, který tuto službu poskytl.

Platby (pro řidiče)

Ceny kreditů a náklady na zakoupení jednotlivých jízd jsou uvedeny na našich webových stránkách. Není-li uvedeno jinak, neposkytujeme zabezpečení při platbách kartou ani žádné jiné záruky ve vztahu k transakcím spojeným s nákupem jízd. Transakční a konverzní poplatky hradíme my. Neposkytujeme platební ochranu nebo záruky ve vztahu k nákupu Jízd. Odpovědnost za riziko spojené s realizací nezajištěných nebo podvodných transakcí nesete Vy sami.

Vyhrazujeme si právo pozastavit průběh jakékoli transakce na základě našeho vlastního uvážení.

V případě sporu ohledně jakékoli transakce souhlasíte s tím, že s námi v této souvislosti budete spolupracovat a budete nás podporovat (což zahrnuje také poskytnutí příslušných informací).

Realizaci jízd, které poskytujeme výměnou za provedené platby, můžeme v případě probíhajícího vyšetřování při podezření na provedení podvodné nebo jinak podezřelé platební transakce nebo v případě, kdy transakce vyžaduje ověření totožnosti majitele platební karty, odložit nebo pozastavit.

Berete na vědomí, že poskytovatelé platebních služeb mají právo sami nebo v našem zastoupení vyžadovat provedení auditu Vašich aktivit, aby si ověřili, že jednáte v souladu s těmito VOP a jinými pravidly TELEPORTOO a souhlasíte, že v případě takového auditu budete plně spolupracovat.

Pokud bude zákazník za Vaše služby platit prostřednictvím Webových stránek a aplikací TELEPORTOO, souhlasíte s tím, že TELEPORTOO přijme tyto platby na svůj účet a uvolní Vám je ponížené o transakční poplatek (současná výše 0%) vždy jednou za 14 dnů. TELEPORTOO si vyhrazuje právo prodloužit výplatní periodu v případě potřeby.

Vrácení platby provedené platební kartou

Za žádných okolností nebude žádný řidič požadovat vrácení platby za nákup kreditů na jízdy realizovaný platební kartou. Řidič, který toto učiní, okamžitě ztratí veškerá práva spojená s provedením platby kartou za nákup kreditů na jizdy a to až do doby, než budou všechny poplatky s tímto skutkem spojené u/nahrazeny z ověřených finančních zdrojů.

Promokódy (pro zákazníky)

V případě, že máte svou platební kartu uloženou prostřednictvím Webových stránek nebo aplikace TELEPORTOO u našeho poskytovatele platebních služeb, můžete využít možnosti zadat promokód. Promokód může být použit pouze na uhrazení objednané a uskutečněné přepravy placené uloženou platební kartou a to do výše hodnoty promokódu. Nemáte nárok na jakoukoliv kompenzaci nevyčerpané částky promokódu v případě, že byl promokód použit pro uhrazení uskutečněné přepravy které cena byla nižší než hodnota promokódu.

Na peněžní prostředky odpovídající hodnotě Vámpřídělených nebo Vámi získaných promokódů nemáte jakýkoli právní nárok a je pouze na našem rozhodnutí zda promokódy využijete. Hodnotu přidělených promokódů ve formě peněžních prostředků není možné vyplatit v hotovosti či bezhotovostně ani využít na jiný účel než je úhrada ceny přepravy řidičům TELEPORTOO za použití aplikací TELEPORTOO.

11. Vyloučení odpovědnosti a záruk

Berete na vědomí a souhlasíte, že s vámi nebude zacházeno jako se zaměstnanci a že se tak ani nebudete prezentovat pro účely žádného zákona, zejména zákoníku práce a daňových zákonů.

Berete na vědomí a souhlasíte, že jedinou cestou, jak se nechat ze strany TELEPORTOO odměnit za sdílení a šíření informací o nás a našich službách, je program Sdílej s kamarádem.

Souhlasíte, že pokud obdržíte jakékoli informace obsahující osobní údaje jakékoli osoby skrze nebo prostřednictvím Webových stránek a aplikací TELEPORTOO, nebudete s těmito údaji nakládat jinak než v souladu s našimi Podmínkami pro zpracování osobních údajů. Jakmile přestanou platit tyto obchodní podmínky, všechny tyto osobní údaje smažete kromě výjimečných případů stanovených zákonem.

12. Program Sdílej s kamarádem (pro zákazníky)

Máte možnost využít programu Sdílej s kamarádem. V případě, že odešlete pozvánku do aplikace TELEPORTOO svému kamarádovi, dostane tento Váš kamarád po založení nového účtu promokód ve výši platné v čase založení účtu, určený na první provedenou jízdu. Jakmile tato první jízda bude provedena, bude Vám odeslána odměna ve formě promokódu ve výši platné v čase kdy Váš kamarád jízdu realizoval. Tento odměňovací promokód můžete využít pouze na jízdu provedenou z Vašeho účtu.

Na peněžní prostředky odpovídající hodnotě promokódů přidělovaných na základě tohoto programu nemáte jakýkoli právní nárok a je pouze na našem rozhodnutí, zda Vy a/nebo Váš kamarád přidělené promokódy využijete. Hodnotu přidělených promokódů ve formě peněžních prostředků není možné vyplatit v hotovosti či bezhotovostně ani využít na jiný účel než je úhrada ceny přepravy řidičům TELEPORTOO.

V případě, že budeme mít podezření na to, že se jakýmkoli způsobem snažíte program Sdílej s kamarádem zneužít, zejména opakovaným zakládáním a řetězením účtů, vyhrazujeme si právo všechny takové účty bez náhrady zrušit, veškeré nevyčerpané promokódy přidělené na základě Vašeho zneužití tohoto programu deaktivovat a zkonzumovanou hodnotu takto získaných promokódů a již použitých na úhrady cen přepravy řidičům TELEPORTOO započíst na újmy naší společnosti vzniklé. Veškerá další újma tímto jednáním vzniklá bude vymáhána.

13. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A ROZHODNÉ PRÁVO

Rozhodčí dohoda

Výhradním prostředkem řešení veškerých sporů nebo nároků vzniklých na základě těchto VOP nebo v souvislosti s nimi (včetně jakéhokoli jejich domnělého porušení) bude ZÁVAZNÉ ROZHODČÍ ŘÍZENÍ vedené rozhodčím soudem při Hospodářské a zemědělské komoře České republiky, v souladu s jejími pravidly a se třemi rozhodci v souladu s pravidly příslušného arbitrážního soudu.

Za žádných okolností nesmíte proti nám zahajovat či vést jakékoli hromadné žaloby, hromadné arbitráže či jiné skupinové žaloby či řízení.

Vymezení práv

Jakýmkoli využitím webových stránek a aplikací TELEPORTOO souhlasíte s výše uvedenou rozhodčí dohodou. Tím SE VZDÁVÁTE PRÁVA NA SOUDNÍ ŘÍZENÍ za účelem prosazení či obrany jakýchkoli nároků vůči nám. ROVNĚŽ SE VZDÁVÁTE PRÁVA NA ÚČAST NA JAKÉKOLI HROMADNÉ ŽALOBĚ ČI JINÉM KOLEKTIVNÍM ŘÍZENÍ. Vaše práva stanoví NEUTRÁLNÍ ROZHODCE, NIKOLI SOUDCE ČI POROTA. Máte právo na spravedlivý proces vedený rozhodcem. Rozhodce může vydávat stejná opatření jako soud, upozorňujeme však, že rozhodčí řízení je většinou jednodušší a rychlejší než soudní procesy a jiná soudní řízení. Rozhodnutí rozhodce jsou soudně vymahatelná a mohou být zrušena pouze soudně, a to pouze v omezených případech.

Soudní řízení

Jakékoli řízení za účelem vymáhání této rozhodčí dohody, včetně řízení za účelem potvrzení, změny nebo zrušení rozhodčího nálezu lze zahájit u jakéhokoli soudu příslušné jurisdikce. V případě, že tato rozhodčí dohoda je z jakéhokoli důvodu shledána nevymahatelnou, lze jakékoli soudní řízení proti nám zahájit pouze u Krajského soudu pro Prahu 1, Česká republika. Tímto neodvolatelně souhlasíte s tím, že uvedený soud bude příslušným soudem pro řešení příslušných záležitostí.

Rozhodné právo

Tyto VOP a jakékoli spory vzniklé mezi námi a Vámi podléhají zákonům České republiky, s vyloučením kolizních norem.

14. INTEGRAČNÍ DOLOŽKA

Tyto VOP představují úplnou a konečnou dohodu stran a nahrazují jakékoli jiné ústní či písemné dohody v téže věci. (Jedinou výjimkou je Smlouva, nebo jakákoli její část, pokud je to relevantní.)